An­la­de brand på psyk­a­kut

På tis­da­gen åta­la­des den 19-åri­ge man­nen för mord­brand och för­sök till miss­han­del.
Man­nen er­kän­ner mord­brand, men häv­dar att han var ”myc­ket sjuk”.
Där­emot för­ne­kar han för­sök till miss­han­del.
– Det är bara lög­ner, de lju­ger.

En­ligt hand­ling­ar­na sök­te 19-år­ing­en asyl i Sverige un­der som­ma­ren 2012, men fick av­slag ef­ter att ha läm­nat fel­ak­ti­ga upp­gif­ter.
Där­ef­ter har man­nen för­svun­nit vid ett fler­tal till­fäl­len och gri­pits av po­lis ut­om­lands.
Den 1 au­gus­ti i år hade Mi­gra­tions­ver­kets per­so­nal häm­tat 19-år­ing­en hos po­li­sen i Dan­mark.

På ef­ter­mid­da­gen no­te­ra­de per­so­na­len no­te­ra­de att man­nen inte ver­ka­de må bra och kör­de ho­nom till akut­av­del­ning­en vid psy­kia­tris­ka kli­ni­ken i Mal­mö.
I vän­tan på ut­red­ning pla­ce­ra­des 19-år­ing­en i vänt­rum­met.
Kort däpå gick brand­lar­met och när en kvinn­lig vår­da­re sprang in i vänt­rum­met såg hon att det brann i en brits med säng­klä­der.
När vår­da­ren när­ma­de sig kas­ta­de 19-år­ing­en de brin­nan­de säng­klä­der­na mot hen­ne.

Säng­klä­der­na träf­fa­de kvin­nan, men or­sa­ka­de inga ska­dor. Hon kun­de själv stam­pa på dem och där­med släc­ka el­den.
Per­so­na­len släck­te även el­den i brit­sen med en hand­brand­släc­ka­re.
Un­der det tu­mult som upp­stod lyc­ka­des dock 19-år­ing­en smi­ta sin väg. Han på­träf­fa­des 14 da­gar se­na­re och har sut­tit häk­tad se­dan dess.
Åkla­ga­ren yr­kar att man­nens ut­vis­nings­be­slut skall verk­stäl­las.

Dagens fråga

Följer du SM-slutspelet i ishockey?

Loading ... Loading ...
×