47-åring smugg­la­de
in 45 flyk­ting­ar

Det var vid 17-ti­den den 28 au­gus­ti som po­li­sen kal­la­des till be­tal­sta­tio­nen vid Ler­nac­ken se­dan tul­len stop­pat en buss med 45 sy­ri­ans­ka flyk­ting­ar.
Po­li­sen grep fyra män och de an­hölls, ini­ti­alt miss­tänk­ta för grov or­ga­ni­se­rad män­ni­sko­smugg­ling. Tre av dem släpp­tes ef­ter en tids ut­red­ning.
De 45 flyk­ting­ar­na in­kvar­te­ra­des på ho­tell. Näs­tan alla har sökt asyl i Sverige.
I för­hör har flyk­ting­ar­na sagt att de åkt ge­nom hela Eu­ro­pa med bus­sen. An­nars har de va­rit åter­håll­sam­ma med de­tal­jer kring re­san
Kam­mar­å­kla­ga­re Ca­mil­la Ström åta­lar nu en 47-årig sy­ri­er för grov män­ni­sko­smugg­ling al­ter­na­tivt med hjälp till or­ga­ni­se­ran­de av män­ni­sko­smugg­ling.
– Gär­ning­en är grov ef­ter­som den ut­gjort led i en verk­sam­het som av­sett ett stort an­tal per­so­ner, skri­ver Ca­mil­la Ström i åta­let.
En­ligt åkla­ga­ren har 47-år­ing­en åkte med bus­sen mel­lan Ita­li­en och Sverige.


Hans har fun­ge­rat som tolk och gett flyk­ting­ar­na prak­tisk hjälp un­der re­san.
Bus­sen mål var Folkets Park i cen­tra­la Mal­mö.
Den 47-åri­ge man­nen för­ne­ka brott.
Någ­ra tim­mar ef­ter det att nämn­da trans­port stop­pa­des kom en mi­ni­buss med yt­ter­li­ga­re sex sy­ri­er. Fö­ra­ren, som är hem­ma­hö­ran­de i Gö­te­borg, har ock­så åta­lats för män­ni­sko­smugg­ling.

Dagens fråga

Åt du våfflor på våffeldagen?

Loading ... Loading ...
×