Mer över i plånboken när lönen kommer.FOTO: SCANPIX

Jobbskatteavdrag nr 5

Så kom det då till slut, det vän­ta­de bud­get­för­sla­get om ett fem­te skat­te­av­drag. Väl­ja­re bru­kar i och för an­kla­ga po­li­ti­ker för att inte hål­la löf­te, men om al­li­ans­re­ger­ing­en lå­tit med­de­la att de skju­ter upp det­ta av­drag är det fak­tiskt möj­ligt att de vun­nit re­spekt för ett så­dant be­slut.
Sverige har i jäm­fö­rel­se med de fles­ta and­ra län­der ett högt skat­te­tryck och där­med har ti­di­ga­re skat­te­av­drag va­rit väl­kom­na. Män­ni­skor har fått mer kvar av lö­nen att be­stäm­ma över själ­va, vil­ket hjälpt män­ni­skors pri­vat­e­ko­no­mi men ock­så den svens­ka eko­no­min; när folk hand­lar ska­par det ar­bets­till­fäl­len och där­med fun­kar jobbskatteavdraget som jobb­ska­pa­re.
Frå­gan är dock hur nöd­vän­digt väl­jar­na an­ser att det fem­te skat­te­av­dra­get är i dags­lä­get.

De som fått mer över i plån­bo­ken är nöj­da med det­ta, men många är ock­så kri­tis­ka till pro­ble­men i väl­fär­den och kan där­för anse att väl­fär­den be­hö­ver re­sur­ser­na. Pro­ble­men i väl­fär­den är å and­ra si­dan inte en­dast re­la­te­ra­de till peng­a­brist, utan sna­ra­re till en or­ga­ni­ser­ing och en pri­va­ti­ser­ing som inte sla­git väl ut på alla plat­ser. Lik­väl re­la­te­rar många väl­ja­re en säm­re väl­färd till mind­re re­sur­ser och där­med står inte ett fem­te jobbskatteavdrag högst på öns­ke­lis­tan.
Men re­ger­ing­en väl­jer lik­väl att hål­la fast vid sin jobbskatteplan. Det gör i och för sig att de hål­ler vad de lo­var, men det är en sats­ning som mås­te slå väl ut för att väl­jar­na ska be­lö­na al­li­an­sen när de går till val­ur­nor­na näs­ta höst. Ska sats­ning­en slå väl ut räc­ker det inte bara om att folk ser att de har mer kvar i plån­bo­ken, den ska ock­så ge de 13 000 jobb som re­ger­ing­en hop­pas på.

En svensk be­kla­gar ofta det höga skat­te­tryc­ket, men det lig­ger även i det svens­ka kyn­net att be­kla­ga väl­färd som inte fun­ge­rar. Det se­na­re be­kla­gan­det är det som al­li­ans­re­ger­ing­en främst bor­de lyss­nat till den­na gång. Allt har sin tid och att kunna genomföra jobbskatteavdrag ef­ter 2014 borde också lig­ga i al­li­an­sens in­tres­se.

Dagens fråga

Känner du någon som drabbades av terrorattacken i London?

Loading ... Loading ...
×