Särskoleplaceringar ganskas

Drygt 700 utredningar i 30 slumpvis utvalda kommuner har granskats av Skolinspektionen i samarbete med Socialstyrelsen och i samråd med Skolverket samt Specialpedagogiska skolmyndigheten. Nu krävs samtliga kommuner på en omprövning av alla särskolebeslut.

Det är framförallt två avgörande problem som är anledningen till den skarpa rapporten – bristfällig handläggning och otillräckliga utredningar. En stor majoritet av de utredningar som Skolinspektionen granskat saknar en motivering av beslutet om att placera barn i särskola. Ofta saknas också medicinska och sociala utredningar, något som Skolinspektionen bedömer som avgörande för att fastställa en placering i särskola.

Dessutom uteblev vårdnadshavarnas medgivande vid flera fall. – Det är upprörande att utredningarna håller så låg kvalitet. Särskilt mot bakgrund av de avgörande beslut som faktiskt grundas på utredningarna, skriver företrädare för Skolinspektionen, Skolverket, Socialstyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten i en debattartikel som publicerats i DN.

När det kommer till utredningarna har Skolinspektionen också upptäckt brister. I drygt 80 procent av ärendena saknas en tydlig bedömning om barnet har förutsättningar för att nå kunskapsmålen för grundskolan, vilket är det grundläggande syftet med utredningen. Under granskningen har flera konkreta exempel på barn som tagits emot av särskola, trots att det inte uppfyller kriterierna, uppmärksammats av myndigheterna.

– Det väcker farhågor om att det finns fler barn som felaktigt går i särskola. Vi uppmanar därför alla kommuner att ta denna fråga på allra största allvar, skriver företrädarna.

Av tio granskade fall i Vellinge brister samtliga på någon del. En enskild utredning håller dock inte tillräckligt hög kvalitet på någon punkt. För den eleven har varken psykologisk, medicinsk, pedagogisk och social utredning genomförts. Därutöver saknas både beslut samt vårdnadshavarnas medgivande. Motsvarande brister förekommer i såväl Helsingborg som Simrishamn.

Det är kommunerna som har ansvaret för att utredningar blir korrekt gjorda. Därför kräver nu myndigheterna att kommunerna gör nya eller kompletterande utredningar.John Sahlin

Dagens fråga

Är du släkt med Gustaf Vasa?

Loading ... Loading ...
×